LANDBRUG

KRENKERUP LANDBRUG

Brugen af den omkringliggende jord har alle dage været et vigtigt omdrejningspunkt for Krenkerup Gods. Vi har dyrket den Lolland­ske jord i mere end 650 år, og i generationer har vi tænkt og ar­bej­det langsigtet med res­pekt for naturen.

Landbruget på Krenkerup Gods er fordelt på 7 hovedgårde med et tilhørende stort areal, hvor 5 ligger omkring Sakskøbing og 2 ved Nakskov. I det konventionelle sædskifte dyrkes korn, græs- og kløverfrø, raps og specialafgrøder på de ca. 1600 hektar, der ligger omkring Sakskøbing, og strækker sig mod Nakskov.

Vi har igennem de sidste 35 år snittet og nedmuldet det meste halm fra vores kornmarker og frømarker, for at forbedre jordstrukturen ved at øge bestanden af regnorme og andre nytteinsekter i jorden. Vi har siden 2003 anvendt GPS teknologi i stor udstrækning, og vi kører med 12 meter brede maskinsæt, for at færdes så lidt som muligt på jorden med traktorer og selvkørende maskiner. Heraf kører de største på bælter for at minimere jordtrykket.

I de kommende år er det planen, at foretage væsentlige tiltag for at øge bier og andre insekters levesteder overalt på ejendommen.

F A K T A


LANDBRUGSAREAL

Landbrugsarealet på ca. 1850 hektar er delt mellem syv hovedgårde; fem omkring Sakskøbing og to ved Nakskov.

GEOLOGI

Området omkring Sakskøbing beskrives geologisk som en smeltevandsdal fra istiden. Jorden er derfor fuld af sten, flintesten og store granitsten, og vi bruger hvert år ca. 1.000 mandetimer på stensamling på markerne.

JORDBUND

Så vidt angår jordbundstilstanden generelt, har vi alt fra flyvesand til stiv lerjord og arealer med tørv. Dog udgør størstedelen af jorden middel leret jord.

VIRKSOMHEDENS HISTORIE

ØKOLOGI

210 hektar af vores samlede landbrugsareal er i 2017 omlagt til økologiske afgrøder.
 
Omlægning til økologi sker for at tilpasse os den trend der er i Danmark generelt. Vi ser pt. en lidt bedre økonomi i at dyrke jorden økologisk, men der er store udfordringer med at bekæmpe ukrudt - især i sukkerroer. Vi er dog godt på vej, og de næste år skal vise, om vi fortsætter og måske udvider arealet.

Vi dyrker i dag fremavlskorn, proteinafgrøder og sukkerroer i det økologiske sædskifte.